بازگشت

Senior SEO Specialist (کرج)

کرج
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
کارشناس ارشد

مسئولیت‌ها

 

Job Summary

Malltina is on the lookout for a Senior SEO Specialist with a solid track record in optimizing e-commerce platforms. As a Senior SEO Specialist, you will be at the forefront of driving organic growth, ensuring our products are easily discoverable, and enhancing our online presence in the digital marketplace.

معرفی شرکت
مالتینا واسطه خرید از فروشگاه اینترنتی آمازون در ایران است و دروازه قانونی ورود کالاهای خاص و اصیل (اورجینال) به کشور محسوب می‌شود. مشتریان مالتینا به تنوع کالایی بی‌نظیری از ۶۰۰ میلیون نوع قلم کالای باکیفیت دسترسی دارند.
مالتینا به عنوان محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مرجع خرید کالاهای قانونی و مجاز از آمازون امریکا، معضل عدم دسترسی به محصولات کمیاب و باکیفیت در کشور را حل کرده و امکان خرید کالاهایی را فراهم آورده است که در هیچ فروشگاه فیزیکی یا فروشگاه اینترنتی دیگری در ایران یافت نمی‌شود.

الزامات

Key Responsibilities

1. Advanced Keyword Research
    - Conduct in-depth keyword research and identify opportunities for growth.
 
2. On-Page SEO
    - Optimize website content, meta descriptions, title tags, and other on-page factors for target keywords.
 
3. Technical SEO
    - Collaborate with the web development team to ensure the website is optimized for search engines, focusing on mobile optimization, site structure, and page speed.
 
4. Link Building
    - Develop and implement advanced link-building strategies to enhance domain authority.
 
5. Content Collaboration
    - Work closely with the content team to guide the production of SEO-friendly content that resonates with our target audience.
 
6. SEO Analytics
    - Use tools like Google Analytics, SEMrush, and Ahrefs to monitor and analyze the website's performance, providing actionable insights based on the data.
 
7. Stay Updated
    - Continuously update knowledge on SEO best practices, Google algorithm changes, and industry trends.


مزایای شغلی

What You Can Expect at Malltina
- Opportunity to Grow: Be part of a rapidly growing e-commerce platform and make a tangible difference.
- Collaborative Environment: Work alongside a team of passionate professionals who value your expertise.
- Continuous Learning: Stay at the top of your game with professional development opportunities and continuous learning.
- Competitive Compensation: We ensure you're well-compensated for your expertise and dedication